Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy firmy LSM-SPORT, zwany dalej Sklepem, dostępny pod adresem www.lsm-sport.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Wszystkie ceny towarów podane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 3. Zamieszone na stronie sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Zakupy mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 3. W celu dokonania zakupów nie jest konieczna rejestracja. Wymagane jest natomiast podanie podstawowych informacji, w tym danych osobowych, umożliwiających kontakt oraz wysyłkę towarów.
 4. Zamówień można dokonywać:
  – za pośrednictwem strony internetowej www.lsm-sport.pl,
  – drogą mailową na adres: kontakt@lsm-sport.pl,
  – telefonicznie pod numerem: 790 399 112.
 5. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy spośród możliwości wskazanych w zakładce Dostawa i płatności.
 6. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Klient otrzymuje drogą mailową informację zwrotną, zawierającą numer zamówienia i dodatkowe informacje.
 7. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta prawdziwych danych osobowych, adresu email, telefonu oraz adresu zamieszkania.
 8. Za adres dostawy przyjmuje się domyślnie adres podany podczas rejestracji w Sklepie.
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie bądź opóźnienie przesyłki spowodowane podaniem błędnego lub niedokładnego adresu Klienta.
 10. Składając zamówienie należy określić rodzaj, rozmiar, model, fason oraz kolorystykę wybranego towaru.
 11. Realizacja zamówienia następuje w momencie, gdy dany towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców zewnętrznych Sklepu.
 12. W przypadku niedostępności towaru, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie drogą mailową. W tym przypadku Sklep ma możliwość zaproponowania spełnienia świadczenia poprzez wysyłkę podobnego towaru odpowiadającego co do przeznaczenia, jakości oraz cenie pierwotnie zamówionego towaru. Sklep informuje o takiej możliwości Klienta przesyłając dodatkowy email, jednocześnie informując w nim Klienta o jego prawie do nie przyjęcia tego świadczenia. W przypadku nie przyjęcia świadczenia nie dochodzi do zawarcia umowy.
 13. W przypadku niedostępności części towarów, gdy zamówienie zostało złożone na większą ilość towarów, Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową. Klient natomiast podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, możliwość zakupu alternatywnych towarów lub całościowe anulowanie zamówienia).
 14. Zawarta umowa wygasa w przypadku niemożności realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Sklepu w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia. Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową, a także zwraca otrzymaną należność.
 15. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży, którym jest rachunek.
 16. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę.
 17. Dane osobowe Klientów podawane podczas składania zamówień oraz rejestracji w Sklepie są przetwarzane w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów są wykorzystywane wyłącznie do użytku wewnętrznego firmy LSM-SPORT w celu realizacji zamówień, wystawienia rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Nie zostają one przekazane innym podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów, które pośredniczą w dostawie towaru do Klienta.

III. Formy płatności

 1. Klient dokonując zapłaty za zamówiony towar może wybrać jedną z następujących form płatności:- przelew zwykły
  Realizacja zapłaty powinna nastąpić nie później niż w terminie do 14 dni od złożenia zamówienia. Zamówienie zostaje zrealizowane nie wcześniej niż w momencie otrzymania należności.

   

  Przelewu należności należy dokonać na jedno z podanych poniżej kont:
  ING 82 1050 1403 1000 0091 3696 0599

  – płatność za pobraniem
  Przy wyborze tej formy płatności opłata za zamówienie dokonywana jest w momencie odbioru przesyłki i przekazywana kurierowi. Realizacja zamówienia następuje w chwili zawarcia umowy między Sklepem, a Klientem.

IV. Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z ustawą z 27 lipca 2002r.o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. Chęć złożenia reklamacji należy zgłosić drogą mailową na adres: kontakt@lsm-sport.pl.
 3. W przypadku złożenia reklamacji Klient powinien odesłać towar w oryginalnym opakowaniu fabrycznym, z metkami wraz z dowodem zakupu na swój koszt, który w momencie stwierdzenia zasadności reklamacji zostanie mu zwrócony.
 4. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.
 5. W przypadku niezasadnej reklamacji, koszty związane z odesłaniem przesyłek pokrywa Klient.
 6. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na inny, pełnowartościowy. Natomiast jeśli nie będzie to możliwe, np. w przypadku wyczerpania zapasów, Sklep zaoferuje Klientowi za jego zgodą inne dostępne towary bądź dokona zwrotu równowartości ceny towaru wadliwego.
  Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień jej powstania.
 7. Reklamacje są rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
 8. Podstawy reklamacji nie stanowią różnice w wyglądzie towarów (w szczególności dotyczące barwy i odcieni) dostarczonych z zamówionymi, które to wynikają z innych parametrów monitora Klienta itp.
 9. Reklamacji nie podlegają:
  – odbarwienia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją towaru
  – uszkodzenia spowodowane normalnym zużywaniem się towaru,
  – uszkodzenia mechaniczne powstałe z innych przyczyn niż wada tkwiąca w obuwiu (obtarcia, podarcia, obicia itp.),
  – uszkodzenia wynikłe z niedopasowania modelu, fasonu do budowy ciała,
  – zastrzeżenia w zakresie wygody towaru.

V. Wymiana i zwrot towaru

Procedura i zasady realizacji wymiany i zwrotu opisana jest w zakładce: Wymiana i zwroty.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Zakazane jest przekazywane przez użytkowników lub Klientów Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Sklep nie przyjmuje żadnych paczek wysyłanych za pobraniem, chyba że zostało to wcześniej ustalone między Klientem, a Sklepem.
 3. Jakiekolwiek reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki podczas transportu rozpatrywane będą na podstawie protokołu spisanego w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. W związku z tym prosimy o uważne sprawdzenie paczki w obecności tychże osób.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.